Wyszukiwarka  

Lokalizacja :
Budżet :

PLN
PLN

0 Znaleziono Ofert

   

 

Immobilia zachęca Państwa  do przeczytania artykułu dotyczącego programu MDM -Mieszkanie dla Młodych

MDM w pigułce

 

Spis treści

  1. 1       Dofinansowanie wkładu własnego. 3

1.1        Główne założenia programu „Mieszkanie dla Młodych”. 4

1.2        Przeznaczenie kredytu. 4

1.3        Kto może skorzystać z Programu?. 4

1.4        Limity cenowe w Programie na IQ 2014 roku. 5

1.5        Maksymalna wysokość finansowego wsparcia. 5

1.6        Jakie mieszkania kwalifikują się do Programu „MdM”?. 7

1.7        Parametry kredytu w Programie. 7

1.8        Dofinansowanie wkładu własnego – 2 rodzaje dofinansowania. 7

1.9        Spłata części kapitału kredytu. 8

1.10     Finansowanie wykończenia. 9

1.11     Zakupu garażu w ramach kredyt MdM... 9

1.12     Skredytowanie prowizji, ubezpieczeń, opłat okołokredytowych etc.10

1.13     Sposób wypłaty środków dofinansowania. 10

1.14     Rezerwacja środków na dofinansowanie/ rejestracja w aplikacji BGK.11

1.15     Ważność wniosku zarejestrowanego w systemie BGK.. 11

1.16     Przyczyny braku możliwości otrzymania przez Klienta dofinansowania, utraty dofinansowania   12

1.17     Roczne limity dofinansowań. 12

1.18     Przyczyny konieczności zwrotu otrzymanego przez Klienta dofinansowania. 13

1.19     Oświadczenie składane przez Klienta. 14

  1. 2       Pytania - odpowiedzi14

2.1        W jakim czasie klient musi zrezygnować z najmu mieszkania w którym mieszka obecnie?   14

2.2        Jeśli Klient (mężczyzna) jest w związku nieformalnym i razem z Partnerka wychowują wspólne dziecko to czy jak Klient sam przystąpi do kredytu otrzyma dofinansowanie 15% jak dla osoby samotnie wychowującej dziecko?. 15

2.3        Czy można zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości zakupionej w ramach programu „MdM”?. 15

2.4        Wcześniejsza spłata - czy Klient może wcześniej spłacić kredyt tj. przed upływem ustawowych 5 lat?   15

2.5        Czy można „zamienić wniosek” MDM na „zwykły” wniosek kredytowy?. 15

2.6        Czy jest ustalony min. poziom dochodu Klienta, aby mógł wnioskować o kredyt „MdM”?   15

2.7        W jaki sposób BGK i/ lub Bank będzie sprawdzał, czy Klient nie jest/ nie był właścicielem nieruchomości?   15

2.8        Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt?. 16

2.9        Czy w przypadku małżeństwa z wnioskiem o kredyt może wystąpić tylko jeden ze współmałżonków?   16

2.10     Czy o dofinansowanie może ubiegać się małżeństwo, w sytuacji gdy jedno z małżonków jest rozwiedzione i podczas trwania poprzedniego małżeństwa posiadało mieszkanie wspólnie z byłym małżonkiem, a po rozwodzie zrzekło się go na jego rzecz?. 16

2.11     Czy w ramach programu mogę kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej?. 17

2.12     Czy w ramach programu mogę wykupić mieszkanie od TBS?. 17

2.13     Czy w ramach programu mogę wykupić mieszkanie zakładowe?. 17

2.14     Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania nowo wybudowane, których zakup będzie uprawniał do ubiegania się o dofinansowanie?. 17

2.15     Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?. 18

2.16     Jeśli jestem w trakcie budowy domu to czy mogę ubiegać się o kredyt na zakup innej nieruchomości w programie MdM?. 18

2.17     Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu "MdM" mogą mieć inne mieszkanie?. 18

2.18     Jestem właścicielem połowy mieszkania/ domu jednrodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu?   18

2.19     Posiadam działkę budowlaną - czy mimo to mogę skorzystać z programu?. 19

2.20     Ja i moja obecna żona kupiliśmy po połowie mieszkania, w okresie kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Teraz chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego?. 19

2.21     Czy mogę podpisać umowę z deweloperem jeszcze w 2013 r., a kredyt wziąć w 2014 r.?   19

2.22     Co mogę zrobić w sytuacji jeśli pozostaję w związku nieformalnym i nie mogę wystąpić o kredyt z moją partnerką, a jednocześnie nie mam wystarczającej zdolności kredytowej?. 19

2.23     Czy o dofinansowanie można się ubiegać w związku z refinansowaniem kredytu?. 19

2.24     Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie jeśli kredyt został zaciągnięty w 2013 r., ale umowa przeniesienia na własność zostanie podpisana dopiero w 2014 r.?. 20

2.25     Kto może zostać dodatkowym kredytobiorcą?. 20

2.26     Czy dodatkowy kredytobiorca może zostać współwłaścicielem mieszkania?. 20

2.27     Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na wykończenie mieszkania?   20

2.28     Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu?   20

2.29     Czy aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych, należy wziąć kredyt?. 20

  1. 3       ZWROT VAT.. 21
  2. 4       Link do ustawy o „MdM”. 22

$11       Dofinansowanie wkładu własnego

 

$11.1    Główne założenia programu „Mieszkanie dla Młodych”

Ideą programu jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego, aby ułatwić Klientom nabycie ich pierwszego w życiu mieszkania. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego.

Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

$11.2    Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowo wybudowanego lub będącego w

budowie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od podmiotu, który buduje mieszkania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

$11.3    Kto może skorzystać z Programu?

$1a)     Małżonkowie (jeżeli wniosek składają małżonkowie, warunek wieku 35 lat dotyczy młodszego małżonka)

$1b)    Osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (definicja z ustawy) – jedno z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci;

 

Ustawa nie zawiera definicji dziecka – jest mowa o:

$1·         Małoletnie dziecko

$1·         Dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną

$1·         Dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż RP państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

 

UWAGA!

Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy również sytuacji kiedy partnerzy pozostają w nieformalnym związku i w praktyce razem wychowują dziecko – w takiej sytuacji o dofinansowanie może się ubiegać albo ojciec albo matka (jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Dokument potwierdzający opiekę nad dzieckiem to rozliczenie roczne PIT dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz akt urodzenia.

 

$1c)     Osoby niepozostające w związku małżeńskim, inne niż wskazane w pkt. 2 – tzw. „single”

$1d)    Osoba wynajmująca lokal mieszkalny, który będzie finansowany kredytem MdM

 

Pod warunkiem, że:

$1·         beneficjent MdM musi być pierwszym i jedynym najemcą lokalu mieszkalnego oddanego do użytkowania po 31 grudnia 2012r., a umowa najmu zawarta musi być z deweloperem (dotyczy to wyłącznie lokali mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego).

 

Max. wiek wnioskodawcy - 35 lat - złożenie wniosku o udzielenie kredytu musi nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca kończy 35 lat.

 

Osoba/ osoby wnioskujące o dofinansowanie nie mogły posiadać wcześniej własnej nieruchomości lub być współwłaścicielem nieruchomości w części pozwalającej na wyodrębnienie samodzielnego lokalu.

UWAGA! Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

 

$11.4    Limity cenowe w Programie na IQ 2014 roku

 

Wysokości średnich wskaźników przeliczeniowych (stan na I kwartał 2014 r.) pomnożona przez wskaźnik 1,1,

dane w PLN

 

 

 

Podane powyżej limity cenowe są już pomnożone przez wskaźnik przeliczeniowy 1,1 (w tej formie są publikowane na większości stron rządowych oraz przez Banki).

 

Limity podawane bezpośrednio na stronie BGKu nie są pomnożone przez wskaźnik przeliczeniowy 1,1 więc biorąc dane z BGKu należy pamiętać o odpowiednim przeliczeniu, aby wskaźnik był prawidłowy.

Przypominam wzór:

Cena zakupu mieszkania ≤ Współczynnik 1,1 x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujący w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

 

 

 

 

 

 

 

$11.5    Maksymalna wysokość finansowego wsparcia

Maksymalne wysokość finansowego wsparcia w poszczególnych lokalizacjach (PLN), stan na I kwartał 2014 r. (zaokrąglenie do pełnych zł, powierzchnia mieszkania - 50m2)

 

 

 

 

$11.6    Jakie mieszkania kwalifikują się do Programu „MdM”?

Mieszkanie:

$1·         jest położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

$1·         będzie służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,

$1·         zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez Kredytobiorcę,

$1·         powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio :

$1o    75 m2 dla lokalu mieszkalnego, 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

$1o    85* m2 dla lokalu mieszkalnego, 110* m2 dla domu jednorodzinnego – wyłącznie w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu Klient wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych

 

 

 

Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn:

 

Cena zakupu mieszkania = Współczynnik 1,1 x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujący w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

 

$11.7    Parametry kredytu w Programie

$1·         Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym

$1·         Wyłącznie w PLN

$1·         Wysokość kredytu musi stanowić co najmniej 50% cenyzakupu mieszkania

$1·         Na okres co najmniej 15 lat

 

UWAGA! Nie oznacza to jednak, że Klient musi spłacać kredyt przez co najmniej 15 lat, Klient może spłacić kredyt w dowolnym terminie trwania umowy kredytowej bez konieczności zwrotu uzyskanego dofinansowania (należy pamiętać, że w terminie do 5 lat od uzyskania własności nie może mieszkania sprzedać, wynająć, nabyć kolejnej nieruchomości).

 

 

$11.8    Dofinansowanie wkładu własnego – 2 rodzaje dofinansowania

 

Dofinansowanie wkładu własnego

 

Wyskość dofinansowania liczona wg. wzoru

klient

Udział % dofinasowania

 

Powierzchnia lokalu

 

wskaźnik

Wnioskodawca w dniu złożenia w Banku wniosku o dofinansowanie wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko,.

15% lub

x

a) powierzchnia

użytkowa mieszkania

gdy powierzchnia

mniejsza niż 50 mkw) lub

 

x

średni wskaźnik

przeliczeniowy kosztu

odtworzenia 1 mkw

powierzchni użytkowej

budynków

mieszkalnych,

obowiązujący w gminie,

na terenie której

położone jest mieszkanie

w dniu złożenia w Banku

 

Pozostali

10%

b) 50 mkw , gdy powierzchnia większa niż 50 mkw

 

 

 

WAŻNE!

Jeśli Klient w momencie wnioskowania o dofinansowanie wychowuje 3 lub więcej dzieci dalej otrzymuje dofinansowanie w wysokości 15%. Aby otrzymać 15% plus 5% w okresie pierwszych 5 lat Kredytobiorcy musi się urodzić (czy też przysposobić) 3 lub kolejne dziecko.

 

 

 

 

 

$11.9    Spłata części kapitału kredytu

 

Wysokość dofinansowania liczona wg. wzoru

klient

Udział % dofinansowania

 

Powierzchnia lokalu

 

wskaźnik

Po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka, jeżeli:

1. urodzenie lub przysposobienie miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia przez Kredytobiorcę umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania stanowiącego przedmiot kredytowania,

2. w wyniku urodzenia lub przysposobienia, o

których mowa powyżej, Kredytobiorca

wychowuje co najmniej troje dzieci.

5%

x

a) powierzchnia

użytkowa mieszkania

gdy powierzchnia

mniejsza niż 50 mkw) lub

 

x

średni wskaźnik

przeliczeniowy kosztu

odtworzenia 1 mkw

powierzchni użytkowej

budynków

mieszkalnych,

obowiązujący w gminie,

na terenie której

położone jest mieszkanie

w dniu złożenia w Banku

 

b) 50 mkw , gdy powierzchnia większa niż 50 mkw

 

 

 

WAŻNE!

Wniosek o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5% należy złożyć najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od urodzenia (przysposobienia) 3 lub kolejnego dziecka.

 

Uruchomienie dodatkowego dofinansowania w wysokości 5% następuje bezpośrednio na konto Banku – spłata kapitału. W przypadku, kiedy do spłaty kredytu pozostałaby kwota niższa niż wysokość 5% dofinansowania uruchomiona zostaje tylko maksymalna potrzebna kwota – Klient nie ma możliwości otrzymania pozostałej z 5% części.

 

Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej zostaje przyjęty z dnia wnioskowania o kredyt.

 

 

$11.10  Finansowanie wykończenia

Dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem mieszkania, a kredyt może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.  

Brak jest więc możliwości finansowania wykończenia w ramach kredytu z dofinansowaniem.

Zgodnie z aktualnie przyjętym przez Banki rozwiązaniem dopuszcza się możliwość udzielenia innego kredytu mieszkaniowego z przeznaczeniem na wykończenie mieszkania finansowanego kredytem MdM.  

W przypadku nieruchomości gotowych/ oddanych do użytkowania możliwe jest złożenie dwóch wniosków jednocześnie: jednego na kredyt MdM, drugiego na wykończenie  - należy jednak pamiętać, że kredyt na wykończenie może zostać uruchomiony dopiero po przeniesieniu własności. Istnieje więc ryzyko, że jeśli Klient złoży dwa wnioski jednocześnie nie zdąży z uruchomieniem kredytu na wykończenie w terminie ważności decyzji.

W przypadku nieruchomości w budowie na chwilę obecną Banki nie mają wypracowanego jednego rozwiązania – wyzwanie stanowi zgranie terminów ważności umów kredytowych (tak, aby umowa kredytu na wykończenie nie wygasła przed terminem uruchomienia kredytu na wykończenie).

Dokładny proces wnioskowania o kredyt na wykończenie nie jest jeszcze przez Banki doprecyzowany. Cały czas trwają ustalenia co zasad wnioskowania, podpisania umowy i uruchomienia tj. kiedy Klient może/ powinien złożyć drugi wniosek, ile czasu ma na podpisanie umowy kredytowej na wykończenie, kiedy powinien dostarczyć akt notarialny przeniesienia własności mieszkania kredytowanego MdM’em.

 

$11.11  Zakupu garażu w ramach kredyt MdM

Możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu miejsca postojowego/ garażu w ramach kredytu z dofinansowaniem jedynie w sytuacji kiedy miejsce postojowe/ garaż są przynależne do mieszkania i wpisane w jednej KW.

Cena za zakup mieszkania wraz z miejscem postojowym/ garażem musi mieścić się w limicie MdM natomiast powierzchnia miejsca postojowego/ garażu nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu powierzchni użytkowej.

Cena zakupu lokalu jako całości zawsze uwzględnia także wartość pomieszczeń przynależnych i taka właśnie cena podlega weryfikacji stosownie do warunków ustawowych.

W sytuacji, kiedy cena zakupu mieszkania wraz z garażem/ miejscem postojowym przewyższa maksymalną dopuszczalną w MdM cenę mieszkania nie ma możliwości skorzystania z kredytu MdM.

Nawet jeśli Klient chciałby miejsce postojowe/ garaż (przynależne, na jednej KW) kupić za gotówkę, żeby „zmniejszyć” kwotę kredytu nie ma takiej możliwości. Cena będzie zawsze liczona jako cena mieszkania + miejsca postojowego/ garażu. Jedyne rozwiązanie w sytuacji kiedy łączna cena przewyższa dopuszczalny limit to zmniejszenie ceny przez dewelopera J

WAŻNE!

Nie można skredytować w ramach programu:

$1·         Miejsca postojowego/ garażowego/ parkingowego stanowiącym odrębną własność z oddzielną KW

$1·         Miejsca postojowego/ garażowego/ parkingowego stanowiącego część wspólną inwestycji deweloperskiej a pozostającą do wyłącznego użytkowania nabywcy mieszkania.

 

W wyżej wymienionych przypadkach miejsca postojowego/ garażu nie można uznać za pomieszczenie przynależne a co za tym idzie nie jest możliwe finansowanie kredytem w ramach MdM zakupu lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym.

 

 

 

$11.12  Skredytowanie prowizji, ubezpieczeń, opłat okołokredytowych etc.

Zgodnie z  Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadzająca program "Mieszkanie dla młodych" - Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Kredyt może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.  

Brak jest więc możliwości finansowania prowizji, ubezpieczeń, opłat okołokredytowych etc

 

$11.13  Sposób wypłaty środków dofinansowania

                                     
   

Wypłata dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest

przez bank udzielający kredytu mieszkaniowego na podstawie:

 
 
         
 
   

aktu notarialnego, umowy

ustanowienia lub przeniesienia

własności mieszkania

 
 
         
     
 
 
 

na rachunek osoby, która

wybudowała mieszkanie w

ramach prowadzonej

działalności gospodarczej, na

który przekazane zostały lub

przekazywane są środki z tytułu

udzielonego kredytu

 
 

na mieszkaniowy

rachunek powierniczy

wskazany w umowie

deweloperskiej

 
 

na rachunek osoby, która

wybudowała mieszkanie w

ramach prowadzonej działalności

gospodarczej, na który przekazano wcześniej środki z tytułu udzielenia nabywcy kredytu mieszkaniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA:

$1·         wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż kwota dofinansowania

$1·         wpłata środków w innym terminie niż pierwotnie wskazanym przez Klienta, musi nastąpić w tym samym roku kalendarzowym, który pierwotnie został wskazany.

 

Brak dokonania wypłaty ostatniej transzy z dofinansowaniem w roku, który w umowie kredytowej zadeklarował klient oznacza utratę prawa klienta do dopłaty! To duże ryzyko po stronie klienta, banku oraz dewelopera. Bank nie może zamknąć transakcji, więc teoretycznie powinien wypowiedzieć umowę kredytową klienta. Na dzień dzisiejszy banki nie mają na to dopracowanego rozwiązania,
Dlatego w takich sytuacjach najbezpieczniej jest ustalić termin wypłaty ostatniej transzy z bezpiecznym zapasem czasowym.

Co to oznacza w praktyce?

Przykład: jeśli Klient wskaże jako termin uruchomienia ostatniej transzy (tj. dofinansowania) koniec grudnia 2014 i z jakiś przyczyn deweloper nie zdąży z oddaniem nieruchomości nie ma możliwości przesunięcia terminu uruchomienia tego kredytu na kolejny rok/ 2015.

O wypłacie środków mówi art. 11 ust. 3 Ustawy

$11.14  Rezerwacja środków na dofinansowanie/ rejestracja w aplikacji BGK.

Po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie w systemie BGK’u Bank otrzyma odpowiedź czy Klient kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania. Jeśli odpowiedź jest pozytywna Klient zostaje wpisany na listę i tym samym zostaje zarezerwowana kwota dofinansowania.

Klient może złożyć wniosek na MdM w kilku Bankach. Ważne: wszystkie wnioski muszą być na te same parametry (ta sama nieruchomość, kwota zakupu, kredytu, data dofinansowania/ uruchomienia ostatniej transzy etc.). W przeciwnym razie 2-gi (i każdy kolejny) wniosek nie zostanie zarejestrowany w BGK zanim nie zostanie wycofany pierwszy zarejestrowany wniosek.

Wniosek zarejestrowany do 14:00 – odpowiedź z BGKu powinna przyjść tego samego dnia roboczego.

Wniosek zarejestrowany po godz. 14:00 – odpowiedź z BGKu następnego dnia roboczego.

Wnioski w aplikacji BGK rejestrują Doradcy Banku.

 

$11.15  Ważność wniosku zarejestrowanego w systemie BGK

Zarejestrowany przez Bank wniosek ważny jest w systemie BGKu przez 60 dni. Po tym terminie zostaje automatycznie anulowany. Dlatego klient musi podpisać umowę kredytową i informacji o tym facie musi być zgłoszona do BGK przed upływem tego terminu. Po przekroczeniu tego terminu będzie trzeba złożyć kolejny wniosek kredytowy.

WAŻNE: Klient może zgłosić rezygnację z zarejestrowanego już wniosku (na dane parametry) i złożyć nowy wniosek (w innym lub tym samym Banku, na inne parametry nieruchomości). Nie ma jednak terminu, w którym Bank musi przekazać taką rezygnację do systemu BGK. W praktyce może to więc oznaczać, że pomimo rezygnacji Klienta np. po 15 dniach od złożenia wniosku Bank przekażę taką informację do BGKu dopiero po 40 dniach albo nie przekażę w ogóle (wniosek ważny jest w systemie 60 dni). A do momentu wycofania pierwszego wniosku Klient nie może złożyć nowego wniosku na inne parametry.

Klient sam nie może dokonać rezygnacji bezpośrednio w BGK – wszystko odbywa się za pośrednictwem Banku.

$11.16  Przyczyny braku możliwości otrzymania przez Klienta dofinansowania, utraty dofinansowania

 

ETAP

WNIOSKOWANIA

O KREDYT

Kredytobiorca nie spełnia warunków MdM (wiek, status mieszkaniowy, itp.)

Nieruchomość nie spełnia warunków MdM (cena, powierzchnia, rynek

zakupu, itp.

Wnioskowany przez Klienta kredyt nie spełnia warunków programu MdM

( np. okres kredytowania, kwota kredytu, waluta)

Wniosek o wypłatę dofinansowania wskazywał zbyt późną datę jej wypłaty, tj.

późniejszą niż IV Q 2018 r. ( czyli po I Q 2019 r.)

Wniosek złożony został do Banku po wyznaczonym maksymalnym terminie

( po 30.09.2018 r.)

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Bank do BGK po wymaganym

terminie od chwili złożenia go przez Klienta do Banku ( czyli po 60 dniach)

ETAP

PODPISYWANIA

UMOWY

Umowa kredytu z Klientem nie zostanie zawarta w wymaganym terminie

( zawarta po 60 dniach od chwili przekazania wniosku do BGK)

Bank nie powiadania BGK o podpisaniu z Klientem umowy o kredyt w

wymaganym terminie ( w ciągu 60 dni od chwili przekazania wniosku przez

Bank do BGK)

Klienta rezygnuje z chęci podpisania umowy kredytu

Klient nie dostarcza do Banku umowy deweloperskiej

Klient odstąpi od umowy kredytu przed wypłatą przez BGK dofinansowania

Klient tuż przed podpisaniem umowy utraci uprawnienia do uzyskania

dofinansowania ( nabycie innej nieruchomości)

ETAP

URUCHAMIANIA

DOFINANSOWANIA

Bank nie wystąpi z dofinansowaniem o przekazanie środków z tytułu

dofinansowania wkładu własnego w roku wskazanym we wniosku przez Klienta

Jedna ze stron odstąpi od umowy deweloperskiej

Klient poinformuje Bank, w którym złożył wniosek o rezygnacji z kredytu lub

dofinansowania

 

 

 

$11.17  Roczne limity dofinansowań

Aktualne roczne limity dofinansowania z budżetu państwa:

$1·         2014 – 600 mln zł

$1·         2015 – 715 mln zł

$1·         2016 – 730 mln zł

$1·         2017 – 746 mln zł

$1·         2018 – 762 mln zł

Są to planowane kwoty dofinansowania, które na kolejne lata trwania programu mogą ulec zmianie w zależności od dostępnych środków oraz zainteresowania programem.

WAŻNE!

BGK rejestruje i rezerwuje środki na dofinansowanie po numerach Pesel więc złożenie wniosków przez jednego Klienta do kilku Banków nie zmniejsza ogólnego limitu przeznaczonego na dofinansowanie w danym roku.

BGK na bieżąco monitoruje kwotę wypłaconych/ zarezerwowanych środków. W przypadku przekroczenia 95% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym program zostanie wstrzymany do momentu uwolnienia przeznaczonych w danym limicie środków (np. część Klientów, którzy zarezerwowali dofinansowanie nie otrzyma kredytu/ zrezygnuje z kredytu).

Może się też zdarzyć, że pomiędzy decyzją o chwilowym zawieszeniu programu a fizycznym zablokowaniem możliwości wprowadzenia wniosku w aplikacji BGK będzie kilku godzinna różnica (np. danego dnia rano był jeszcze dostępny limit a po podliczeniu na koniec dnia okaże się, z e w połowie dnia został już wyczerpany). W takiej sytuacji wnioski zarejestrowane w systemie/ kwalifikujące się do uzyskania dofinansowania  otrzymają status „wniosek oczekujący” i będą oczekiwały na odblokowanie limitu (wniosek ważny w systemie 60 dni). Jak tylko limit zostanie odblokowany taki wniosek będzie pierwszy w kolejności do otrzymania dopłat.

$11.18  Przyczyny konieczności zwrotu otrzymanego przez Klienta dofinansowania

Sytuacja

Czy zwrot części czy całości oprocentowania

Dodatkowo do zwrotu

Klient dokona zmiany stanu prawnego lub sposobu użytkowania mieszkania

zakupionego na kredyt MdM. (sprzedaż mieszkania w ciągu 5 lat od daty

nabycia lub wynajęcie albo uzyskanie prawa własności kolejnego mieszkania

za wyjątkiem nabycia tych praw w drodze spadku)

 

Zwrot części dofinansowania

(ustalona proporcjonalnie od ilorazu:

 liczby miesięcy  od zaistnienia ww sytuacji do 5 lat / 60

Ustawowe

odsetki od dnia

nastąpienia zdarzenia,

w związku z którym

Klient utracił prawo do

dofinansowania.

Zwrotu trzeba dokonać

na wskazany przez

Bank udzielający

kredytu

mieszkaniowego

rachunek.

Klient zostanie skazany za przestępstwo określone w art. 297 par. 1 lub par. 2

Kodeksu karnego (wyłudzenie kredytu, dofinansowania)

Zwrot całości dofinansowania

Ustawowe

odsetki od dnia

nastąpienia zdarzenia,

w związku z którym

Klient utracił prawo do

dofinansowania.

Zwrotu trzeba dokonać

na wskazany przez

Bank udzielający

kredytu

mieszkaniowego

rachunek.

Jedna ze stron odstąpi od umowy deweloperskiej ( w zależności od sytuacji:

• Zwrot z rachunku powierniczego dewelopera przez bank prowadzący ten

rachunek

• Zwrot z rachunku Klienta, któremu odpowiednią kwotę zwrócił deweloper (

osoba, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej?

Zwrot całości dofinansowania

n/d

 

 

Zwrot dofinansowania ( w przypadkach określonych w Ustawie) przelewany jest na rachunek banku udzielającego kredytu mieszkaniowego.

Klient ma obowiązek w terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia kwalifikującego do zwrotu dofinansowania poinformować Banku udzielający kredytu mieszkaniowego o sytuacjach dokonania przez Klienta zmiany stanu prawnego lub sposobu użytkowania mieszkania, będącego przedmiotem kredytowania w MdM.

 

$11.19  Oświadczenie składane przez Klienta

 

1. Pisemne oświadczenie, że nie był i do dnia nabycia mieszkania finansowanego kredytem MdM nie będzie :

a) właścicielem mieszkania lub budynku

b) posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

2. W przypadku, gdy Klient jest najemcą lokalu mieszkalnego innego niż kredytowane w MdM mieszkanie lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – pisemne zobowiązanie do :

a) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,

b) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, mającego stanowić przedmiot kredytowania.

 

3.Pisemne oświadczenie, że mieszkanie finansowane w ramach MdM zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe Klienta.

 

4. Pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała przedmiotowe mieszkanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, że zostanie / zostało ono po raz pierwszy zasiedlone przez Klienta, w przypadku, gdy lokal mieszkalny mający stanowić przedmiot kredytowania jest użytkowany przez Klienta w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych przed przeniesieniem na niego prawa własności tego lokalu – pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała ten lokal w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, że w okresie od pierwszego zasiedlenia tego lokalu, mającego miejsce po dniu 31 grudnia 2012r. do dnia jego nabycia przez Klienta, przedmiotowy lokal jest wynajmowany na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy tą osobą, a Klientem.

 

 

$12       Pytania - odpowiedzi

$12.1    W jakim czasie klient musi zrezygnować z najmu mieszkania w którym mieszka obecnie?

Rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, mającego stanowić przedmiot kredytowania.

$12.2    Jeśli Klient (mężczyzna) jest w związku nieformalnym i razem z Partnerka wychowują wspólne dziecko to czy jak Klient sam przystąpi do kredytu otrzyma dofinansowanie 15% jak dla osoby samotnie wychowującej dziecko?

 

Tak, Klientowi przysługuje dofinansowanie w wysokości 15%, jako osobie samotnie wychowującej dziecko.

 

Wymagane dokumenty:

$1·         Pekao SA: rozliczenie roczne PIT dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego, potwierdzający status nabywcy i dzieci (urodzenia, małżeństwa, zgonu, orzeczenia sądowe separacji, rozwodu, przysposobienia);

$1·         PKO BP: rozliczenie roczne PIT dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz akt urodzenia.

$12.3    Czy można zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości zakupionej w ramach programu „MdM”?

Tak, można zarejestrować działalność gospodarczą, nie można jednak w danej nieruchomości działalności gospodarczej prowadzić.

$12.4    Wcześniejsza spłata - czy Klient może wcześniej spłacić kredyt tj. przed upływem ustawowych 5 lat?

Tak, Klient może wcześniej spłacić kredyt – nie ma ograniczenia ile czasu musi spłacać kredyt. Jednak obowiązki nałożone na Klienta zgodnie z ustawą i podpisanymi oświadczeniami obowiązują przez 5 lat.

$12.5    Czy można „zamienić wniosek” MDM na „zwykły” wniosek kredytowy?

Nie można „zamienić wniosków”. W takiej sytuacji Klient musi najpierw zrezygnować z wniosku na MdM a następnie złożyć nowy wniosek o standardowy kredyt.

$12.6    Czy jest ustalony min. poziom dochodu Klienta, aby mógł wnioskować o kredyt „MdM”?

Nie ma ustalonego min. poziomu dochodu (Klient musi posiadać zdolność na wnioskowaną kwotę).

Regulacje zawarte w ustawie nie przewidują wprowadzenia jakiegokolwiek limitu (minimalnego lub maksymalnego) zarobków dla osób planujących skorzystać z programu MdM.

 

$12.7    W jaki sposób BGK i/ lub Bank będzie sprawdzał, czy Klient nie jest/ nie był właścicielem nieruchomości?

Klient wraz z wnioskiem o dofinansowanie składa szereg oświadczeń, w który m. In potwierdza, ze nie jest/ nie był właścicielem nieruchomości. W samej ustawie czy też procedurze przyznawania dofinansowania nie ma informacji o tym, że Bank lub BGK ma w jakiś sposób sprawdzać stan faktyczny, który Klient oświadczył.

W przypadku, kiedy Klient w ciągu pierwszych 5 lat od nabycia własności  nie dotrzyma warunków programu MdM i Bank/ BGK zostaną o tym poinformowane podjęta zostanie procedura windykacyjna.

Jeśli Klient ma jeszcze w Banku kredyt MdM – obowiązek dochodzenia zwrotu dofinansowania/ windykacji jest po stronie Banku/ kredytodawcy.

Jeśli natomiast Klient spłacił już kredyt MdM – obowiązek dochodzenia zwrotu dofinansowania/ windykacji jest po stronie BGKu.

$12.8    Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt?

 

Nie, w świetle ustawy beneficjentem programu jest małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym z wnioskiem o kredyt, składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich.

 

$12.9    Czy w przypadku małżeństwa z wnioskiem o kredyt może wystąpić tylko jeden ze współmałżonków?

 

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

Nawet jeśli  posiadają rozdzielność majątkową do kredytu MdM musza przystąpić obydwoje.

$12.10  Czy o dofinansowanie może ubiegać się małżeństwo, w sytuacji gdy jedno z małżonków jest rozwiedzione i podczas trwania poprzedniego małżeństwa posiadało mieszkanie wspólnie z byłym małżonkiem, a po rozwodzie zrzekło się go na jego rzecz?

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania. W przypadku małżeństwa warunek wykluczający posiadanie innego mieszkania dotyczy każdego z nich. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego

1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): "Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw." Zatem w kontekście ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania, co wyklucza go z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

$12.11  Czy w ramach programu mogę kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej?

 

Tak, o ile mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tzn. zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę, powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego (a w przypadku nabywcy wychowującego przynajmniej troje dzieci odpowiednio 85 m2 i 110 m2), a cena zakupu nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Dotyczy wyłącznie mieszkań gotowych oddanych do użytku.

 

 

Przykład I

Jeśli klient nabywa gotowe mieszkanie ze spółdzielni mieszkaniowej i nie jest jej członkiem jest możliwe udzielenie kredytu w ramach MDM.

 

Przykład II

Jeśli klient jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej i nieruchomość jest w trakcie budowy nie ma możliwości udzielenia kredytu w ramach MDM.

 

Przykład III

Jeśli klient jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej i nieruchomość jest ukończona (jest wskazana cena finalna) jest możliwość skredytowania w ramach MDM

 

 

$12.12  Czy w ramach programu mogę wykupić mieszkanie od TBS?

 

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

 

$12.13  Czy w ramach programu mogę wykupić mieszkanie zakładowe?

 

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

 

$12.14  Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania nowo wybudowane, których zakup będzie uprawniał do ubiegania się o dofinansowanie?

 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje objęcie finansowym wsparciem zakupu nowo wybudowanych mieszkań (lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych), pochodzących z tzw. rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje pojęcia "nowo wybudowany", natomiast w ocenie Ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowopowstałe, bez względu na rodzaj czynności budowlanych, które musiały zostać w tym celu podjęte (budowa, rozbudowa, adaptacja). Takie mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tj. w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstaje samodzielny lokal mieszkalny, czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Poza tym nowopowstały lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę.

 

WAŻNE!

Aby nieruchomość kwalifikowała się do zakupu w ramach programu MdM lokal, który zostaje zaadaptowany musi być własnością dewelopera, przez niego wyremontowany i wyodrębniony.

W przypadku kiedy Klient chciałby samodzielnie zaadaptować lokal niemieszkalny na mieszkalny – nie ma możliwości skorzystania z kredytu w programie MdM (może się ewentualnie ubiegać o zwrot VAT).

 

$12.15  Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?

Nie, ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu tylko dla osób, które kupują mieszkania lub domy jednorodzinne na rynku pierwotnym.

W przypadku budowy własnego domu jednorodzinnego wsparcie polega na zwrocie części wydatków na zakup materiałów budowlanych.

 

$12.16  Jeśli jestem w trakcie budowy domu to czy mogę ubiegać się o kredyt na zakup innej nieruchomości w programie MdM?

Tak, posiadanie działki z rozpoczętą budową nie dyskwalifikuje Klienta z możliwości skorzystania z programu MdM.

WAŻNE!

Klient w momencie wnioskowania o kredyt oraz w ciągu pierwszych 5 lat od momentu uzyskania aktu własności nieruchomości nabywanej w ramach MdM nie może oddać do użytkowania budowanej przez Siebie wcześniej nieruchomości.

$12.17  Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu "MdM" mogą mieć inne mieszkanie?

 

Nie mogą nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, określa więc ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent wsparcia (w przypadku małżeństw - żaden z małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

 

 

$12.18  Jestem właścicielem połowy mieszkania/ domu jednrodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu?

 

Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego.

 

 

$12.19  Posiadam działkę budowlaną - czy mimo to mogę skorzystać z programu?

 

Tak, posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. W art. 4 pkt 2 ustawy wymienione są sytuacje, które nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego i są to:

$1·         posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

$1·         spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

$1·         posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 

$12.20  Ja i moja obecna żona kupiliśmy po połowie mieszkania, w okresie kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Teraz chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego?

 

Ustawa stanowi, że dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie był właścicielem innego mieszkania (art. 4 ust. 1 pkt. 2). W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania).

 

W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

1) Każdy z małżonków posiada 1 udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu

jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MdM.

2) Każdy z małżonków posiada 1 udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MdM.

 

$12.21  Czy mogę podpisać umowę z deweloperem jeszcze w 2013 r., a kredyt wziąć w 2014 r.?

 

Tak, ustawa nie wyklucza zawarcia umowy deweloperskiej przed terminem, o którym mowa w art. 34 ustawy, odnoszącym się do momentu rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Ponieważ wnioski muszą być składane razem z wnioskiem o kredyt, nastąpić to może najwcześniej 1 stycznia 2014 r.

 

$12.22  Co mogę zrobić w sytuacji jeśli pozostaję w związku nieformalnym i nie mogę wystąpić o kredyt z moją partnerką, a jednocześnie nie mam wystarczającej zdolności kredytowej?

 

Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

$12.23  Czy o dofinansowanie można się ubiegać w związku z refinansowaniem kredytu?

 

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

 

$12.24  Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie jeśli kredyt został zaciągnięty w 2013 r., ale umowa przeniesienia na własność zostanie podpisana dopiero w 2014 r.?

 

Nie, procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego rozpocznie się 1 stycznia 2014 r., a wniosek o dofinansowanie będzie musiał być złożony razem z wnioskiem o kredyt.

 

$12.25  Kto może zostać dodatkowym kredytobiorcą?

 

Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

 

$12.26  Czy dodatkowy kredytobiorca może zostać współwłaścicielem mieszkania?

Nie, ustawa pozwala jedynie na przystąpienie określonym osobom do umowy kredytu (art. 6 ust. 3).

$12.27  Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na wykończenie mieszkania?

 

Nie, zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem mieszkania, zaś zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 kredyt może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

 

$12.28  Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu?

 

Nie, zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała ten lokal lub dom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

 

 

$12.29  Czy aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych, należy wziąć kredyt?

 

Zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

 

 

$13       ZWROT VAT

 

Osoba budująca dom w systemie gospodarczym może uzyskać zwrot VAT, ale nie może skorzystać z dofinansowania wkładu własnego.

 

Klient może ubiegać się o zwrot VAT, gdy:

• pozwolenie na budowę wydano po 1.01.2014r.;

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,  nie przekracza

odpowiednio:

a) 75 m2 (mieszkanie) i 100 m2 (dom),

b) 85 m2 (mieszkanie) i 110 m2 (dom), – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki,

• ubiegający się o zwrot VAT nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę;

• faktury będą z okresu od dnia uzyskania pozwolenia do 30.09.2018r., a nieruchomość spełnia warunki MdM (limity max. powierzchni, ceny za metr).

 

Do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie może być:

a) właścicielem domu, lub mieszkania,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, objętego zwrotem wydatków

 

Aby ubiegać się o zwrot VAT, należy najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do Urzędu Skarbowego, (z załaczonym pozwoleniem na budowę i fakturami dokumentujących poniesione wydatki). Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz.

 

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia

30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.

 

Wysokość zwrotów wydatków

 

Kwota zwrotu wydatków

$1a)     dla stawki VAT 22% jest równa 68,18% kwoty podatku VAT z faktur, nie więcej niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

$1b)    Dla stawki VAT większej niż 22%, kwota zwrotu wydatków jest równa odpowiednio:

$1a.     65,22% – dla stawki 23%, – kwoty podatku VAT wynikającej z faktur - nie więcej niż 12,195%iloczynu z pkt a)

$1b.    62,50% – dla stawki 24%,– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej niż 12,097%iloczynu z pkt a)

$1c.     60% – dla stawki 25% – kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej niż 12, %iloczynu z pkt a)

 

W przypadku osoby pozostających w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków, dotyczy łącznie obojga małżonków.

 

Lista materiałów budowlanych objętych zwrotem VAT ogłaszana jest w obwieszczeniu ministra budownictwa

 

Prawa do zwrotu wydatków nie przysługuje podatnikom VAT.

 

 

$14       Link do ustawy o „MdM”

 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304)